FAL > Projekty > Aktualnie realizowane projekty

W ramach akcji Masz Głos wspieramy mieszkańców i mieszkanki z całej Polski w działaniu na rzecz najbliższego otoczenia, we współpracy z władzami lokalnymi. Przypominamy, że mieszkańcy mają prawo decydować o tym, co dzieje się wokół nich, bo samorząd to nie tylko władze, lecz wszyscy mieszkańcy i mieszkanki.

Od 2002 roku udział w akcji wzięło ponad 1700 grup, organizacji i instytucji z ponad 850 gmin w całej Polsce.

Koordynatorem i głównym organizatorem Akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego z Warszawy. 

Partnerzy w edycji 2017/2018: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES

Więcej: www.maszglos.pl

Masz Głos

Tytuł projektu: Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim
Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0013/15-00
Okres realizacji: 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Pleszewski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gmina Gołuchów/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie, Miasto i Gmina Pleszew / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, Stowarzyszenie "Skarabeusz".

Grupa docelowa:
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka:
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Pleszewskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pleszewie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, warsztaty dla rodzin zastępczych, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia; asystenta rodziny; Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie powiatu pleszewskiego m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną.
Wartość Projektu: 1 899 630,92 zł

Dofinansowanie: 1 802 248,98 zł 
Wkład własny: 94 855,31 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Rozwój usług wsparcia rodziny w powiecie pleszewskim

Tytuł projektu: Działamy razem z wiarą w lepsze jutro

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0020/15-00
Okres realizacji: 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Leszczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gmina Lipno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie, Gmina Święciechowa / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Leszczyńskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia; asystenta rodziny; Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie wybranych gmin powiatu leszczyńskiego (Rydzyna, Osieczna, Krzemieniewo) m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną oraz wsparcie gminy Włoszakowice w realizacji zadania asystenta rodziny.
Celem projektu jest objęcie 181 osób, w tym: 24 osób pomocą asystenta rodziny; profesjonalną usługą opiekuńczą 9 osób niesamodzielnych; opieką koordynatora ds. pieczy zast., psychologa, prawnika, wsparciem przeciwdziałającym wypaleniu zaw. i wspierającym umiejętności opiek.-wych.32 rodziców zastępczych; opieką koordynatora, opieką terapeuty, zajęciami socjoterapeutycznymi i profilaktycznymi w placówkach wsparcia dziennego 109 nastolatków i dzieci z rodzin zastępczych i rodzin z problemami opiek.-wych.; przygotowaniem do roli rodzica zast. poprzez szkolenie 7 kandydatów na rodziny zastępcze z terenu powiatu leszczyńskiego w okresie od 1.10.2016r. do 30.09.2018 r.


Wartość Projektu: 1 388 399,59 zł

Dofinansowanie: 1 318 979,61 zł 
Wkład własny: 69 419,98 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Działamy razem z wiarą w lepsze jutro

Tytuł projektu: Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0023/15-00
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Śremski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Miasto i Gmina Śrem/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Śremie / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Śremie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia. Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie gmin powiatu m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną oraz prowadzenie grup wsparcia.

Cel główny: Wzrost dostępności i jakości usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osób niesamodzielnych i ich otoczenia społ., łącznie 255 osób, w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2018 r. zam. w powiecie śremskim.

Wartość Projektu: 1 697 160,00 zł

Dofinansowanie: 1 612 302,00 zł 
Wkład własny: 84 858,00 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Aktywna integracja - sposobem na pozytywne zmiany

Tytuł projektu: LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Numer umowy o dofinansowanie: RPWP.07.02.01-30-0014/15-00
Okres realizacji: 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.
Program operacyjny / działanie / poddziałanie: 
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne

Finansowanie: Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budzet państwa i wkład własny
Realizatorzy: Powiat Konińskim / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (Partner Wiodący) oraz Fundacja Aktywności Lokalnej, Gminą Golina / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Golinie, Gminą Grodziec / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodźcu, Gminą Kazimierz Biskupi / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzu Biskupim, Gminą Kleczew / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kleczewie, Gmina Kramsk / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kramsku, Gminą Rychwał / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rychwale, Gminą Rzgów / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rzgowie, Gminą Skulsk / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skulsku, Gminą Sompolno / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sompolnie, Gminą Stare Miasto / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Gminą Ślesin / Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ślesinie, Gminą Wilczyn / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczynie, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Koninie, Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich.

Grupa docelowa: 
Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze; młodzież z pieczy zastępczej; rodziny zastępcze; osoby niesamodzielne oraz ich opiekunowie faktyczni.
Krótka charakterystyka
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatem Konińskim / Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie (woj. wielkopolskie) w ramach WRPO 2014 +. Projekt zakłada liczne działania wspierające, w tym prowadzenia poradnictwa, zajęcia socjoterapeutyczne, grupy wsparcia. Rolą Fundacji Aktywności Lokalnej jest przygotowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie Klubów Aktywności Rozmaitych dla młodzieży (13-18 lat) na terenie wybranych gmin powiatu (Wierzbinek, Krzymów) m.in. w oparciu o modelu współpracy trójsektorowej (KARnet) i animację lokalną.
Celem głównym projektu jest zwiększenie w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2018 dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych, w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych, dla 505 osób (282K, 223M) z terenu powiatu konińskiego.

Wartość Projektu: 3 979 499,05 zł

Dofinansowanie: 3 780 524,09 zł 
Wkład własny: 198 974,96 zł
Status realizacji: w trakcie realizacji (faza przygotowawcza)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

LUS - Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim

Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance

Ogólnopolski Tydzień Work-Life Balance

Fundacja Aktywności Lokalnej zajmuje się organizacją usług opieki nad dziećmi do lat 3 w następujących formach:

  • Żłobek  - Opieka Centrum Zabawy - na terenie placówka spełniająca wszystkie wymogi ustawowe i wytyczne w zakresie świadczenie usług opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobka;
  • usługi niestacjonarne - opieka u klienta (rodzica/opiekuna), w miejscu pracy i podczas wydarzeń (konferencyjnych i szkoleniowych, sportowych, kulturalnych);
  • współpraca z nianiami - współpraca jako agencja zatrudnienia (pośrednictwo pracy).

Więcej informacji na stronie http://www.opieka.cz 

 

Opieka.CZ - Opieka Centrum Zabawy

 Centrum Inicjatyw Lokalnych Fundacji Aktywności Lokalnej (Poznań - Fabianowo-Kotowo)

Centrum Inicjatyw Lokalnych Fundacji Aktywności Lokalnej (Poznań - Fabianowo-Kotowo)

Projekt pt. INICJATYWY OBYWATELSKIE. Promocja i upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego w Wielkopolsce.

Realizowany jest przez 4 organizacje pozarządowe, tj.:

  • Fundację Aktywności Lokalnej (Lider projektu),
  • Wielkopolską Radę Koordynacyjną - Związek Organizacji Porządowych
  • Fundację Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej
  • Fundację SIC!

Realizatorzy za główny cel projektu „Inicjatywy Obywatelskie (…) postawili sobie promocję i upowszechnianie idei partnerstwa międzysektorowego za pośrednictwem prasy regionalnej na terenie woj. wielkopolskiego. Obecnie "Inicjatywy Obywatelskie" ukazują się jako dodatek do Gazety Wyborczej w Wielkopolsce.

Współfinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

INICJATYWY OBYWATELSKIE

Ogólnopolski Tydzień Kariery (OTK) to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego. Wzmocnienia świadomości potrzeby wsparcia dla lepszej edukacji, pracy i kariery każdego obywatela.


Fundacja angażuje się od początku istnienia akcji (2009) jako jedna z nielicznych w Wielkopolsce społecznych agencji zatrudnienia. Swoje działania w ramach OTK koncentrujemy na terenie aglomeracji poznańskiej, w szczególności w Poznaniu i gminach powiatu poznańskiego.

 

 

Ogólnopolski Tydzień Kariery

Program "Eurolider dla Ciebie" skierowany jest do mieszkańców/mieszkanek woj. wielkopolskiego w wieku 18-30 lat.

Program przewiduje m.in. coaching dla kilku osób podczas praktyk/wolontariatu w Fundacji Aktywności Lokalnej z obszarów: edukacja, zatrudnienie, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie oraz tutoring dla obecnie współpracujących lub planujących współpracę z organizacjami pozarządowymi, studenckimi kołami naukowymi oraz udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu opracowywania i zarządzania projektami.

Program realizowany jest pod opieką merytoryczną p. Iwony Janickiej - podwójnej laureatki konkursu EUROLIDER 2010 Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Przewodniczącej Rady Fundatorów Fundacji Aktywności Lokalnej.

Realizowany jest przez Fundację Aktywności Lokalnej od maja do grudnia 2011 r.

 

EUROLIDER DLA CIEBIE

W kwietniu 2008 r. ukonstytuowaliśmy istnienie konsorcjum organizacji i instytucji, które wspólnie zadeklarowały wolę wspierania utworzenia i rozwoju Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Wielkopolsce. Wśród partnerów konsorcjum jest Fundacja Aktywności Lokalnej.

Lista członków konsorcjum jest jeszcze otwarta. Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje i instytucje, które chcą włączyć się w realizację takiej misji.

 

Cel główny – misja:
„Zapewnienie kompleksowego i profesjonalnego wsparcia rozwoju podmiotów i zasobów społeczeństwa obywatelskiego, w tym organizacji pozarządowych prowadzących swoją działalność na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego”

 


Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Poznaniu

 
szukaj